Skole-kirke

Skole og kirke er sentrale aktører i samfunnet. Derfor er det naturlig å samarbeide til beste for barn og unge i lokalmiljøene våre.

Skole-Kirke

Skole og kirke er både like og forskjellige aktører i lokalsamfunnet. Noen fellestrekk er at begge tilrettelegger for læring. Begge er sentrale tradisjonsbærere. Begge tar vare på lokalhistorien og kulturarven. Mange av temaene i Kunnskapsløftet kan knyttes direkte opp til kirken og dens tradisjoner.

En sentral forskjell på skole og kirke er at skolen formidler kunnskap, kirken forkynner tro. I samarbeidet knyttet opp mot kompetansemål, er begge parter tydelig på at kirken må formidle kunnskap, ikke forkynne tro.

I løpet av 2015 hadde de tre skolene og kirken flere møter hvor målet var å få til et konstruktivt og forpliktende samarbeid hvor vi kan dra nytte og glede av hverandres kompetanse. Ut fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet formet vi samarbeidstiltak for de ulike trinnene i skolen. Forslagene tok vi med til medarbeidere til orientering og eventuell diskusjon. I desember 2015 ble den gjensidige skole-kirke-planen vedtatt.

Fra høsten 2016 iverksettes planen. Kirken har hovedansvaret for å ta initiativ til de ulike tiltakene minst tre uker før gjennomføring, evt. ved begynnelsen av hvert semester. Skolene, ved avdelingslederne, har hovedansvar for å vurdere tiltakene etter hver gjennomføring.

Først og fremst skal samarbeidsplanen brukes i skolehverdagen. Samarbeidet fører til at skole og kirke blir bedre kjent, og at det blir lettere å ta kontakt med hverandre. Dersom en uforutsett situasjon oppstår, f.eks. en ulykke, vil samarbeidet også gi oss bedre forutsetninger for å møte de som rammes. Vi tror samarbeidsplanen mellom skole og kirke vil tjene barn og unge i lokalmiljøene våre!

Planen finner du her