”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, - inkluderende fellesskap, -vern om skaperverket og
-kamp for rettferdighet”

Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

Menighetens lokale diakoniplan bygger på Plan for diakoni for Den norske kirke av 2008 og har denne definisjonen: ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, -inkluderende fellesskap, -vern om skaperverket og -kamp for rettferdighet”. Den lokale planen evalueres fortløpende.

Den diakonale tanken gjennomsyrer hele menighetens arbeid, og de spesielle diakonale aktivitetene i 2016 har vært kirkekaffe etter søndagsgudstjenesten, kirkeskysstilbud, formiddagstreff (5 ganger), 1.mai-arrangement etter gudstjenesten, allehelgensarrangement etter gudstjenesten,j uleblomster til nære etterlatte, sommerfest, høstbasar og medarbeiderfest. Gjennom menighetens besøkstjeneste drives besøkstjeneste, vikartjeneste for formiddagskaffestunder på Sethøyen serviceboliger og telefonkontakttjeneste. 

Svært mange av menighetens frivillige er engasjert i våre diakonale oppgaver i årets løp.

Diakoniutvalget i Salhus menighet har 5 medlemmer; sokneprest og frivillighetskoordinator fra staben pluss 3 utpekte medlemmer. I 2016 har medlemmene vært Bernt Forstrønen, Kurt-Ove Mæland, Annelise Kallhovd, Elna Knudsen og Norunn Noremark. Utvalget har hatt 3 møter i tillegg til særmøter om spesielle aktiviteter.